Nazwa zadania:
Architektura Wnętrz – Kreowanie przestrzeni w najbliższym otoczeniu człowieka
Status: Brak dofinansowania
Źródło dofinansowania:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie 4.3 - Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
1 205 715,00 PLN
Otrzymana kwota: brak dofinansowania
Czas trwania:
I 2013-XII 2014

Krótki opis zadania:

Głównym celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zainteresowanych podnoszeniem stanu swojej wiedzy z zakresu Architektury Wnętrz, aby odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku pracy na zawody wymagające wysokich kwalifikacji. Projekt zakłada dostosowanie oferty edukacyjnej ASP w Łodzi do potrzeb rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem przemysłów kreatywnych oraz wzrost jakości kształcenia na kierunku Architektura Wnętrz przez opracowanie i otwarcie nowych studiów podyplomowych "Architektura wnętrz-Kreowanie przestrzeni w najbliższym otoczeniu człowieka”, lepsze dostosowanie metod i form nauczania do potrzeb min.24 słuchaczy oraz 104 słuchaczek (w tym studentów niepełnosprawnych) oraz kształtowanie praktycznego profilu studiów odpowiadającego potrzebom gospodarki opartej na wiedzy do 31.XII.2014.

 

Rejestr zmian artykułu