Nazwa zadania:
Rozwój Akademickiego Centrum Designu w oparciu o badania naukowe z zakresu wzornictwa przemysłowego nad ergonomią wyposażenia użytkowego
Status: Wniosek został wycofany z dalszej oceny
Źródło dofinansowania:
Regionalny Program Operacyjny województwa łódzkiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
3 867 600,00 zł
Otrzymana kwota: -
Czas trwania:
2012 - 2014

Krótki opis zadania:

Przedmiotem projektu jest zakup systemu do szybkiego prototypowania 3D metodą SLS (Selective Laser Sintering) oraz niezbędnego wyposażenia laboratorium badawczego wraz z jego modernizacją w celu poprawy wykorzystania aparatury naukowo - badawczej do prowadzenia prac B+R w obszarach pozwalających na zastosowania praktyczne w przedsiębiorstwach. Ponadto w ramach projektu zostaną przeprowadzone specjalistyczne szkolenia bezpośrednio związane z obsługą zakupionego wyposażenia Celem projektu jest rozwój infrastruktury badawczo – rozwojowej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi dla potrzeb działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, której wyniki mają służyć przedsiębiorcom. Cele szczegółowe przedsięwzięcia:

  1. Promocja innowacyjnej gospodarki w województwie łódzkim,
  2. Rozwój potencjału badawczo – naukowego poprzez współprace z siecią jednostek naukowych w kraju i wymiana doświadczeń z uczelniami zagranicznymi,
  3. Budowa platformy do współpracy pomiędzy projektantami, zarządzającymi designem, konstruktorami a przemysłem.

Rejestr zmian artykułu