Nazwa zadania:
Doposażenie uczelnianego centrum digitalizacyjnego w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
Status: Rekomendowany do dofinansowania
Źródło dofinansowania:
Regionalny Program Operacyjny województwa łódzkiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa IV
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
400 800,00 zł
Otrzymana kwota: 400 800,00 zł
Czas trwania:
2012 – 2013

Krótki opis zadania:

Głównym celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców. Poprzez uruchomienie e-usługi publicznej regionalnej biblioteki cyfrowej, budowę regionalnej platformy umożliwiającej dostęp do usług publicznych przez sieć Internet, budowę infrastruktury dla usług związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem informacji oraz wdrażania technicznych narzędzi magazynowania i przekształcania informacji. Przedmiotem projektu jest wyposażenie centrów digitalizacyjnych zlokalizowanych w Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w skanery, stacje obróbki graficznej (komputery, monitory, oprogramowanie), urządzenia niezbędne do przygotowania i obróbki materiałów w procesie digitalizacji (gilotyna, maszyna klejąca, drukarki) oraz niezbędne wyposażenie stanowisk przetwarzania informacji (biurka, szafy, krzesła). W celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności danych planuje się doposażenie centów digitalizacyjnych w serwery plików i lokalne magazyny danych oraz zasilacze awaryjne UPS, a także doposażenie centrum archiwizacji i backupu danych funkcjonujące w Centrum Komputerowym Politechniki Łódzkiej o zasoby dyskowe umożliwiające magazynowanie danych dla platformy CYBRA w bezpieczny i niskokosztowy sposób.

Rejestr zmian artykułu