Nazwa zadania:
Kwalifikacje i wiedza to nasza broń kobieca
Status: Zrealizowano
Źródło dofinansowania:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
417 129,80 zł
Otrzymana kwota: 417 129,80 zł
Czas trwania:
III 2012 – X 2012

Krótki opis zadania:

Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu zajęć niwelujących dysproporcje względem płci wśród kadry kierowniczej średniego szczebla przedsiębiorstw i instytucji publicznych z terenu województwa łódzkiego poprzez nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych w obszarze wykorzystania technologii multimedialnych oraz animacji i grafiki 3D, prezentacji i autokreacji wśród 64 pracujących kobiet w wieku 18-60 piastujących stanowiska menadżerskie w branży informatycznej, reklamowej i medialnej.

Rejestr zmian artykułu