Nazwa zadania:
Utworzenie Centrum Transferu Technologii Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Status: W trakcie realizacji
Źródło dofinansowania:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
473 430,00 zł
Otrzymana kwota: 274 430,00 zł
Czas trwania:
VII 2012 – VI 2014

Krótki opis zadania:

Do głównych zadań Centrum Transferu Technologii należeć będzie:

  • komercjalizacja rezultatów badań naukowych i prac;
  • zarządzanie prawami własności intelektualnej (obsługa prawna, patenty, powstanie dokumentu regulującego zasady własności intelektualnej oraz ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi );
  • współpraca biznes – nauka, przykłady dobrych praktyk;
  • popularyzacja zagadnień związanych z innowacyjnością.

Współpraca z przemysłem może przybierać różnorodne formy m.in. prace zlecone, zakup projektów/rozwiązań, usług doradczych świadczonych na rzecz biznesu, komercjalizacja technologii i wynalazków powstałych na Uczelni. Uczelnia od latach w wielu tych obszarach współpracuje z przemysłem (szczególnie Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz oraz Wydział Tkaniny i Ubioru) wyraźnie widać jednak brak rozwiązań systemowych tj. jednolitego systemu komercjalizacji oraz ochrony własności intelektualnej. Aby efektywniej i sprawniej współpracować z biznesem, powinien zostać opracowany spójny system komercjalizacji, a także procedura wykonywania prac zleconych, dzięki której usługowa działalność jednostek Uczelni zyska sprawną obsługę prawnoadministracyjną.

biznesu i wdrożenia powstających w ASP projektów do realizacji. Poprzez wdrażanie większej ilości rozwiązań innowacyjnych woj. łódzkie ma szansę stać się konkurencyjnym w stosunku do innych (obecnie zajmuje 9 miejsce w rankingu konkurencyjności). Ponadto, współpraca nauki i biznesu sprawia, że nabywana wiedza akademicka staje się bardziej praktyczna. Cel projektu jest także próbą zwiększenia udziału przedstawicieli nauki (obecnie 5,4%) w rozwój przemysłów kreatywnych.

Rejestr zmian artykułu