Nazwa zadania:
Słownik biograficzny pracowników dydaktycznych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Status: Brak dofinansowania
Źródło dofinansowania:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Program: Działalność upowszechniająca naukę
Budżet projektu / wnioskowana kwota:
 
210 148,00 zł
Otrzymana kwota: -
Czas trwania:
IV 2011– XII 2012

Krótki opis zadania:

Słownik biograficzny pracowników dydaktycznych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi ma na celu zgromadzenie danych biograficznych dotyczących pracowników dydaktycznych Uczelni na przestrzeni lat 1945 - 2010. W kontynuacji uzupełnienia haseł osobowych na bieżąco w kolejnych latach działalności uczelni. Baza zawiera hasła osobowe podstawowe i rozwinięte oraz dołączone linki uzupełniające. Dobór postaci, których biogramy zostaną zamieszczone w Słowniku Biograficznym nastąpi według opracowanego klucza klasyfikacyjnego. Hasło osobowe obejmuje dane z zakresu: dane osobowe, przebieg pracy dydaktycznej, dorobek naukowy (publikacje, prace niepublikowane), osiągnięcia artystyczne (wystawy, projekty realizacje).Materiały źródłowe do badań biograficznych pochodzą z : akta osobowe archiwum uczelni, wycinki prasowe, korespondencję, nekrologi, publikowane biografie, autobiografie, wspomnienia, artykuły, plakaty, katalogi wystaw, zaproszenia, ulotki, wywiady , kronika pamiątkowa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz inne niepublikowane dokumenty źródłowe. Słownik zostanie opatrzony szczegółowo opracowanym aparatem bibliograficzno -informacyjnym m. in. skorowidzami, wykazami. indeksami, zestawieniami w zakresie literatury przedmiotu. Materiały źródłowe oraz wszelkie inne dokumenty wykorzystane w badaniach biograficznych dla potrzeb Słownika biograficznego będą archiwizowane i w określonym zakresie udostępniane zainteresowanym osobom.

Rejestr zmian artykułu