Nazwa zadania:

Akademia dla przemysłu, przemysł dla Akademii


Źródło dofinansowania:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Urząd Marszałkowski w Łodzi
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw


Czas trwania:

IV 2010 – XII 2012


Budżet projektu / wnioskowana kwota:

1 203 565,00 zł


Krótki opis zadania:

Projekt zakłada udzielenie wsparcia grupie 11 doktorantów (stypendia doktoranckie, szkolenia, wsparcie towarzyszące), wynikiem którego jest powstanie prac doktorskich wspierających lokalny przemysł.


Status
(dofinansowanie w kwocie / brak dofinansowania / w trakcie rozpatrywania)

brak dofinansowania


Rejestr zmian artykułu